We have determined that you are visiting our site from a computer that does not have a Dutch IP-address.
You can choose to view the website in English or in Dutch.

Please choose a language.

    

webhostwinkel

 
Downloaden als: TXT-bestand of PDF-bestand

Artikel 1.Algemeen

 • 1.1.Webhostwinkel is een handelsnaam van Joepwebbouw B.V., ingeschreven aldaar in het handelsregister onder nummer 51258803.
 • 1.2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op diensten, bestellingen en opdrachten van/aan/met Webhostwinkel en/of haar groepsmaatschappijen.
 • 1.3.Diensten, bestellingen en opdrachten gelden als erkenning en aanvaarding van deze algemene voorwaarden en genoemde specifieke voorwaarden met gelijktijdige algehele buiten effectstelling en uitdrukkelijk van de hand wijzing conform artikel 6:225 lid 3 BW, van eventuele algemene of bijzondere condities van de opdrachtgever.
 • 1.4.Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolg – en/of aanvullende diensten, bestellingen en/of opdrachten van/aan/met de opdrachtgever.
 • 1.5.De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegene die voor Webhostwinkel werkzaam zijn of waren, alsmede derden als hierna genoemd onder artikel 1.8.
 • 1.6.Alle diensten, bestellingen en opdrachten van/aan/met Webhostwinkel worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Webhostwinkel.
 • 1.7.Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Webhostwinkel en betreffende de vrijwaring van Webhostwinkel voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Webhostwinkel als derden, voor wier handelen c.q. nalaten Webhostwinkel kan zijn.
 • 1.8.Webhostwinkel is bevoegd diensten, bestellingen en/of opdrachten, althans werkzaamheden, transacties en overeenkomsten aan derden over te dragen of te doen plaatsvinden, of daarbij gebruik te maken (van zaken of hulpmiddelen) van derden.
 

Artikel 2.Levering en levertijd

 • 2.1.Louter op basis van bevoorschotting worden door webhostwinkel diensten en/of producten geleverd en/of ter beschikking gesteld. Op geen enkele wijze is Webhostwinkel verplicht enige prestatie te verrichten indien niet eerst vooraf de door de opdrachtgever de wederprestatie geleverd is.
 • 2.2.De door Webhostwinkel opgegeven (op- en/of af)levertijden zijn slechts indicatief.
 • 2.3.Tenzij de redelijkheid zulks gebiedt, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst, opschorting van zijn verplichtingen of schadevergoeding.
 

Artikel 3.Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 • 3.1.De eigendom/huurrecht van (op- en/of af)geleverde diensten, bestellingen en opdrachten gaat pas over, of wordt pas verkregen, indien opdrachtgever al hetgeen opdrachtgever op grond van enige overeenkomst aan Webhostwinkel verschuldigd is, heeft voldaan.
 • 3.2.Het risico ter zake van de (op- en/of af)geleverde diensten, bestellingen en producten, gaat reeds op het moment van de (op- en/of af) aflevering op de opdrachtgever over en opdrachtgever is gehouden zich hiervoor deugdelijk te verzekeren.
 • 3.3.Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is Webhostwinkel gerechtigd de (op- en/of af) geleverde/te leveren diensten, bestellingen en opdrachten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, te annuleren of weg te halen. Webhostwinkel benadrukt en opdrachtgever is zich er van bewust dat opdrachtgever bij niet behoorlijke nakoming van enige verplichting jegens Webhostwinkel, alle (digitale) informatie, bestanden en (intellectuele) rechten verliest die zij aan Webhostwinkel had toevertrouwd, waaronder tevens begrepen het eventuele recht op een of meer domeinnamen.
 

Artikel 4.Garantie

 • 4.1.Webhostwinkel verleent geen garantie op de door haar (op- en/of af) geleverde diensten, bestellingen en opdrachten. Webhostwinkel verplicht zich te houden aan de garantiebepalingen van de fabrikant / (toe)leverancier, althans de door Webhostwinkel aangezochte/ingeschakelde derde.
 • 4.2.Alle garantieaanspraken vervallen, indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken verricht of laat verrichten, dan wel de geleverde zaken niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt, gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de oorspronkelijke bestemming.
 • 4.3.Niet-nakoming door de opdrachtgever van een van diens contractuele verplichtingen jegens Webhostwinkel, ontheft Webhostwinkel van haar garantieverplichtingen.
 • 4.4.Gebreken aan de (op- en/of af) geleverde diensten, bestellingen en opdrachten, welke onder de garantie vallen, worden uitsluitend ter beoordeling van Webhostwinkel, hetzij hersteld, dan wel door een nieuwe levering vervangen.
 • 4.5.Behoudens de verleende garantie geldt voor Webhostwinkel geen andere verplichting, uitdrukkelijk of stilzwijgend, tot reparatie, vervanging of schadevergoeding.
 

Artikel 5.Hosting en domeinnaamregistratie

 • 5.1.Voor elke opdracht van opdrachtgever aan Webhostwinkel tot het ter beschikking stellen van virtuele ruimte om digitaal informatie op het internet te publiceren (“hosting”) wordt door opdrachtgever een opdracht verstrekt.
 • 5.2.Webhostwinkel, of een nader door Webhostwinkel aan te wijzen derde, treedt als “host” op voor de door de opdrachtgever overeengekomen hosting. De overeenkomst tot hosting wordt aangegaan voor een periode als door partijen overeengekomen. Indien geen bepaalde termijn is overeengekomen geldt een duur van 1 jaar.
 • 5.3.De overeenkomst tot het registreren en verlengen van een domeinnaam wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar.
 • 5.4.De duur van de overeenkomst voor hosting en/of domeinnaamregistratie wordt telkenmale stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode doch niet langer dan 1 jaar, tenzij opdrachtgever of Webhostwinkel de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden voor het einde van de betreffende periode, of de vooruit te betalen/verschuldigde bedragen niet voldoet.
 • 5.5.Opdrachtgever heeft niet het recht anderen toegang te verschaffen tot de “gehoste” ruimte. Het in dat kader ter beschikking gestelde wachtwoord en inlogcode zijn strikt vertrouwelijk.
 • 5.6.Opdrachtgever heeft niet het recht de geregistreerde domeinnaam te “verhuizen” naar een andere dan bij Webhostwinkel “gehoste” ruimte indien en zolang Webhostwinkel enig vorderingsrecht op opdrachtgever heeft.
 • 5.7.Webhostwinkel spant zich in om te bewerkstelligen dat de beschikbaarheid van de “gehoste” ruimte gewaarborgd is en dat het bij normaal gebruik door de opdrachtgever niet leidt tot storingen.
 • 5.8.Het maandelijks dataverkeer is beperkt tot de hoeveelheid gigabyte zoals die per opdracht tot hosting is aangegeven op de website webhostwinkel.nl. Extra dataverkeer per maand wordt door Webhostwinkel als naheffing in rekening gebracht aan opdrachtgever. De kosten per extra gigabyte zijn terug te vinden op de website webhostwinkel.nl.
 • 5.9.Extreem dataverkeer en/of bezoekersverkeer kan leiden tot disfunctioneren van de server waar vanaf Webhostwinkel haar diensten levert aan opdrachtgever en andere opdrachtgevers. Webhostwinkel heeft het recht de levering van producten en/of diensten aan opdrachtgever tijdelijk of voor langere tijd te onderbreken ten einde het leveren van diensten aan de overige opdrachtgevers zonder belemmering op deze server te kunnen voortzetten. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding als gevolg van het onderbreken van de levering van producten en/of diensten aan opdrachtgever in welke vorm dan ook.
 • 5.10.De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de ter beschikking gestelde virtuele ruimte, de aldaar geplaatste programmatuur, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content als ook de domeinnaam of domeinnamen.
 

Artikel 6.Intellectuele rechten

 • 6.1.De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten, bestellingen en opdrachten die Webhostwinkel in het kader van de overeenkomst levert of ter beschikking stelt, blijven berusten bij Webhostwinkel of bij de derde van wie Webhostwinkel het recht heeft verkregen deze diensten, bestellingen en opdrachten aan opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 • 6.2.Indien naar het oordeel van Webhostwinkel aannemelijk is dat door Webhostwinkel onder de overeenkomst (op- en/of af) geleverde diensten, bestellingen en opdrachten inbreuk maken op enig recht van een derde, zal Webhostwinkel, naar eigen keuze, de (op- en/of af) geleverde producten terugnemen tegen terugbetaling van het betaalde dan wel zal Webhostwinkel de desbetreffende diensten staken, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan, of zorg dragen dat opdrachtgever gebruik kan blijven maken van de ter beschikking gestelde producten of diensten of daarmee naar redelijk oordeel van Webhostwinkel gelijkwaardige producten of diensten ter beschikking stellen. Iedere verdergaande verplichting van Webhostwinkel, verplichting tot verdere nakoming en/of enige verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
 • 6.3.Opdrachtgever mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen of wijzigen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
 

Artikel 7.Tarieven en betaling

 • 7.1.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • 7.2.Indien Webhostwinkel met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Webhostwinkel niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 • 7.3.De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in overeenkomstig artikel 2.1 van deze voorwaarden. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en/of diensten van Webhostwinkel.
 • 7.4.Betalingen worden door opdrachtgever louter online gedaan via iDEAL. Zo niet, dan behoudt Webhostwinkel het recht de levering van diensten te staken.
 • 7.5.Webhostwinkel genereert per betaling een factuur met daarin de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Deze factuur kan opdrachtgever digitaal via internet inzien middels een door Webhostwinkel afgeschermde website, waar de factuur kan worden gedownload en/of uitgeprint. De factuur wordt dus niet per reguliere post verstuurd.
 • 7.6.Facturen worden geacht door de debiteur te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden, indien Webhostwinkel niet binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar heeft ontvangen. Bezwaren tegen de (hoogte van) de facturen schort de betalingsverplichting niet op, ook niet indien de opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben. Iedere achterstallige betaling leidt tot het vervallen van de overeengekomen termijn en heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van het totaal aan gefactureerde bedragen tot gevolg.
 • 7.7.Betaling van facturen door verrekening en/of schuldvergelijking is niet toegestaan.
 • 7.8.Na het verstrijken van 14 kalenderdagen na de factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim indien en voor zover de factuur onbetaald gelaten is.
 • 7.9.Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand als vergoeding voor vertragingsschade, naast de opeisbare wettelijke handelsrente en naast eventuele schade.
 • 7.10.Opdrachtgever is voorts tevens verschuldigd alle met inning van enige vordering op opdrachtgever verband houdende buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen met een minimum van € 350,-.
 • 7.11.Indien en zodra de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van haar bedrijf, haar bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van haar activa komt te liggen, een akkoord aanbiedt aan haar schuldeisers of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, zijn de door opdrachtgever verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.
 • 7.12.Indien de opdrachtgever verzuimt vooruit te betalen of zekerheid te stellen en Webhostwinkel redelijke twijfels heeft omtrent de solvabiliteit van opdrachtgever, heeft Webhostwinkel het recht om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en haar recht op vergoeding van vervangende en aanvullende schadevergoeding geldend te maken.
 

Artikel 8.Tekortkomingen en aansprakelijkheid voor schade

 • 8.1.Voor al de overeenkomsten, transacties, dienstverlening en werkzaamheden geldt dat de uitvoering door Webhostwinkel geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Webhostwinkel raadt de opdrachtgever aan een verzekering ter zake af te sluiten.
 • 8.2.Indien Webhostwinkel door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort.
 • 8.3.Webhostwinkel is slechts aansprakelijk voor schade (waaronder begrepen schade ten gevolge van gestelde productaansprakelijkheid ex afdeling 3 van titel 3 boek 6 BW) indien de opdrachtgever en/of degene die de vordering instelt, bewijst dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Webhostwinkel. Vergoeding van schade voor zover die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid en voor zover die is veroorzaakt door anderen dan met leiding belaste personen, is niettemin uitgesloten.
 • 8.4.Gevolgschade is in alle gevallen uitgesloten, behoudens genoemd opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor door Webhostwinkel ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers en medewerkers, alsmede door Webhostwinkel ingeschakelde derden.
 • 8.5.Indien, en voor zover, Webhostwinkel aansprakelijk zou zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid van Webhostwinkel in geval van vertraging, verlies of schade, dan wel anderszins, beperkt tot het factuurbedrag waar de opdracht betrekking op heeft, doch niet hoger dan € 5.000,- per dienst, bestelling of opdracht, althans per gebeurtenis en/of serie van gebeurtenissen, ook die van aansprakelijkheid betreffende meerdere diensten, bestellingen en/of opdrachten, waarbij dit bedrag als zijnde de totale schadevergoeding over de betrokken belangen zal worden verdeeld naar rato van de geleden schade.
 • 8.6.Webhostwinkel is niet aansprakelijk voor vertraging, schade of verlies van zaken als gevolg van:
 • a)omstandigheden buiten haar controle zoals:
 • -gevallen van buitenkomend onheil, waaronder stormen, overstromingen, brand, ziektes en ongevallen, mist, sneeuw of vorst, daden van publieke vijanden, stakingen, embargo's, luchtgevaren, lokale twisten of burgerlijk oproer;
 • -nationale of lokale ontregelingen van het internet-, lucht- of wegverkeer;
 • -latente defecten of gebreken die inherent zijn aan de inhoud van de opdracht.
 • b)nalatigheden/vertraging door de opdrachtgever of die van derde partijen zoals:
 • -het niet-naleving van contractuele verplichtingen, alsook die voortvloeien uit de van toepassing zijnde verdragen, voorwaarden en condities;
 • -een daad of nalatigheid van een verantwoordelijke overheid, douane, of anderszins.
 • c)de inhoud van de opdracht, enig door de opdrachtgever verstrekte goed, of enig voortbrengsel uit de uitgevoerde opbracht, dat een verboden goed is, dan wel een ander goed dan vermeld of juist niet is vermeld, of een gevaarlijk goed zonder dat dit vooraf aan Webhostwinkel kenbaar is gemaakt, ook al heeft Webhostwinkel het per vergissing aanvaard.
 • 8.7.Elke aansprakelijkheid van Webhostwinkel of door haar ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers, medewerkers en bestuurders, vervalt indien niet voor het beëindigen van de werkzaamheden of voor het verlaten van het terrein of de plaats waar de werkzaamheden zijn of moesten worden uitgevoerd of enigerlei prestatie moest worden geleverd, schriftelijk op de beweerdelijke tekortkoming en/of onrechtmatige daad opmerkzaam zijn gemaakt. Indien dat niet mogelijk zou zijn, vervalt alle voornoemde aansprakelijkheid indien Webhostwinkel niet binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de vordering schriftelijk aansprakelijk is gesteld.
 • 8.8.Alle aanspraken jegens Webhostwinkel en/of jegens haar ingeschakelde hulppersonen, bij haar werkzame personen; zoals werknemers, medewerkers en bestuurders, verjaren door tijdsverloop van zes kalendermaanden na het ontstaan van de vordering, en voor zover nog relevant, vervallen ze in elk geval door tijdsverloop van een jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij voordien de vordering in rechte aanhangig is gemaakt voor de bevoegde rechter of tijdige arbitrage is aangevangen.
 

 • 9.1.Opdrachtgever vrijwaart Webhostwinkel van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Webhostwinkel toerekenbaar is.
 • 9.2.Indien Webhostwinkel uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Webhostwinkel zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Webhostwinkel, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Webhostwinkel en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 

Artikel 10.Recht- en forumkeuze

 • 10.1.Op de algemene voorwaarden en de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met opdrachtgever, niet zijnde consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.
 • 10.2.De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
 • 10.3.De rechter van de vestigingsplaats van Webhostwinkel is uitsluitend bevoegd kennis te nemen ter zake geschillen.
 

Artikel 11.Wijzigingen/afwijkingen

 • 11.1.Mocht enige, naar het redelijk oordeel van opdrachtgever wezenlijke, bepaling in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Webhostwinkel te allen tijde het recht de overige inhoud van de overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • 11.2.Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, en in het bijzonder algemene of bijzondere condities van opdrachtgever, zullen slechts gelden indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 
Dit werk is auteursrechtelijk beschermd.